Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris


L'avaluació competencial, global i formativa respon al lloc central dels infants i joves i serveix per millorar tant l'aprenentatge com els processos d'ensenyament. Té com objectiu mesurar l'adquisició i el desenvolupament de competències, no només cognitives, sinó també físiques, socials i emocionals, que contribueixin al benestar dels aprenents i a la seva formació com a persones plenes i com a ciutadans lliures i responsables en el seu entorn social i mediambiental.

En un enfocament formatiu de l'avaluació, aquesta ha de ser considerada com la valoració participada de l'aprenentatge; a la llum d'aquesta concepció, l'error no representa un fracàs en l'aprenentatge sinó una oportunitat de millora. Tant l'avaluació formativa, que permet regular els aprenentatges, com l'avaluació sumativa, que permet establir què s'ha après, han de centrar-se en el desenvolupament de les competències per a la vida. L'enfocament interdisciplinari de l'avaluació és imprescindible atès el caràcter transversal de les competències. Per això, no es basa en els resultats d'una matèria, ni en la combinació d'unes quantes, sinó en un desenvolupament global de la persona.

L'avaluació també ha de comprendre l'experiència educativa dels infants i joves i la qualitat dels entorns i situacions d'aprenentatge. És a dir, l'avaluació també ha de garantir que l'aprenentatge s'ha produït en un entorn de respecte i benestar personal. En aquest sentit, l'avaluació és una eina imprescindible per millorar sistemes, processos i experiències d'aprenentatge en el seu conjunt.

L'avaluació de l'aprenentatge conté l'avaluació inicial, que cerca entendre l'experiència i el desenvolupament de cada alumne al començament d'una situació d'aprenentatge; l'avaluació formativa, que permet que el docent reguli l'aprenentatge de cada infant o jove, i l'avaluació final, que ha de servir com un exercici integrador per als infants i joves i ha d'ajudar als docents a analitzar i millorar l'entorn d'aprenentatge i la seva pròpia tasca.

En aquest apartat abordarem tres aspectes clau de l'avaluació.