Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: pràctiques

Veure criteris


El currículum de les diferents etapes educatives s’estableix d’acord amb un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial en el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat. En aquest sentit, l’aprenentatge, entès com un procés personalitzat i inclusiu, ha d'estar en concordança amb el que la recerca mostra sobre la seva naturalesa. És clau, doncs, que les pràctiques d’aprenentatge es fonamentin en el coneixement existent sobre com aprenen les persones, el que es pot sintetitzar en els 7 principis de l’aprenentatge (Manual per a Entorns d'Aprenentatge Innovadors, 2018):

  1. L’aprenent és el centre de l’aprenentatge. L’entorn d’aprenentatge reconeix que les persones que aprenen en són les protagonistes, n’estimula el compromís actiu i les ajuda a comprendre el seu procés d’aprenentatge.
  2. L’aprenentatge és de naturalesa social. L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés d’aprendre i fonamenta activament l’aprenentatge col·laboratiu ben organitzat.
  3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge. Els docents estan en sintonia amb les motivacions dels alumnes, entenen el paper clau que tenen les emocions en l’aprenentatge i busquen activament conèixer les creences del seu alumnat respecte al seu aprenentatge i les seves possibilitats.
  4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. L’entorn d’aprenentatge ha de contemplar les diferències individuals entre les persones partint dels seus coneixements previs.
  5. L’esforç amb sentit és clau per a l’aprenentatge. Tot l’alumnat ha de percebre el repte de l’aprenentatge amb sentit, la rellevància, l’afany de superació i el sentiment de possibilitat, sense que això comporti pressió excessiva, sobrecàrrega, por al fracàs o monotonia.
  6. L’avaluació ha de servir per aprendre. L’entorn d’aprenentatge ha d’operar amb expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir molt en el feedback formatiu que ha de contribuir a l’aprenentatge.
  7. Aprendre és construir connexions hortizontals. L’entorn d’aprenentatge ha de promoure la construcció de les estructures de coneixement que ajuden a connectar i transferir els aprenentatges a situacions noves i que són precursores de l’aprenentatge profund i significatiu.

Concretament, aquests 7 principis són compatibles amb els principis d’equitat, de qualitat i d’excel·lència que determinen i condicionen l’acció educativa establerta en les normatives curriculars de les diferents etapes educatives [2], en les quals es concreta que els processos d’ensenyament i aprenentatge s’han de personalitzar al màxim i han de tenir en compte la diversitat de tots els alumnes en el marc d’un sistema inclusiu.

La UNESCO (2017) també fa la reflexió que una educació que permeti donar resposta als reptes globals va més enllà dels continguts, perquè implica igualment l’ús d’una pedagogia alineada amb aquest enfocament:

"... és una educació integral i transformadora que aborda els continguts i els resultats de l'aprenentatge, la pedagogia i l'entorn d'aprenentatge. Per tant, no només integra continguts com el canvi climàtic, la pobresa i el consum sostenible en el pla d'estudis; també crea entorns d'ensenyament i aprenentatge interactius i centrats en l'aprenentatge. El que requereix és un canvi de l'ensenyament a l'aprenentatge. Es demana una pedagogia transformadora orientada a l'acció que afavoreixi l'aprenentatge autodirigit, la participació i la col·laboració, l'orientació a problemes, la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat i la vinculació de l'aprenentatge formal i informal. Només aquests enfocaments pedagògics fan possible el desenvolupament de les competències clau necessàries per promoure el desenvolupament sostenible."

És a dir, l’aprenentatge dirigit a desenvolupar competències per a la vida, que té repercussió en la societat, ha d’emprar una pedagogia que estigui en sintonia amb aquest objectiu.

Aquí considerem aspectes clau de la gestió de l’aprenentatge que en el seu conjunt representen les variables de la pràctica educativa i la seva alineació amb els 7 principis.

En aquest apartat abordarem 7 aspectes clau de la gestió de l’aprenentatge.


___________________

[2] Currículum d'educació infantil, Currículum d'educació primària, Currículum d'educació secundària i Currículum de Batxillerat de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Currículum Formació Professional per famílies professionals del Ministeri d'Educació i Formació Professional.