Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

El currículum de les diferents etapes educatives s’estableix d’acord amb un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial en el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat. En aquest sentit, l’aprenentatge, entès com un procés personalitzat i inclusiu, ha d'estar en concordança amb el que la recerca mostra sobre la seva naturalesa. És clau, doncs, que les pràctiques d’aprenentatge es fonamentin en el coneixement existent sobre com aprenen les persones, el que es pot sintetitzar en els 7 principis de l’aprenentatge (Manual per a Entorns d'Aprenentatge Innovadors, 2018):

  1. La persona és el centre de l’aprenentatge i cal estimular la seva implicació i participació activa, ajudant que comprengui la seva pròpia activitat en tant que persona que aprèn.
  2. El procés d’aprenentatge és de naturalesa social, raó per la qual cal fomentar l’aprenentatge col·laboratiu.
  3. Les emocions i la motivació són part integral de l’aprenentatge , raó per la qual cal generar sintonia amb les motivacions de les persones que aprenen i donar importància a les seves emocions.
  4. S’han de tenir en compte les diferències individuals de les persones que aprenen i també els seus coneixements previs.
  5. L’esforç i l’afany d’autosuperació de les persones que aprenen és clau per a l’aprenentatge, però sense una sobrecàrrega o pressió excessiva, ni a través de l’avorriment o la por.
  6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, sobretot si es desenvolupa a partir d’expectatives clares, estratègies coherents i amb un fort èmfasi en la retroalimentació formativa per als qui estan en el procés d’aprendre.
  7. L’aprenentatge es basa en la construcció de connexions horitzontals entre àrees de coneixement i activitats, i també generant-les tant dins l’escola com en connexió amb la resta de la comunitat educativa i de la societat.

Concretament, aquests 7 principis són compatibles amb els principis d’equitat, de qualitat i d’excel·lència que determinen i condicionen l’acció educativa establerta en les normatives curriculars de les diferents etapes educatives [2], en les quals es concreta que els processos d’ensenyament i aprenentatge s’han de personalitzar al màxim i han de tenir en compte la diversitat de tots els alumnes en el marc d’un sistema inclusiu.

La UNESCO (2017) també fa la reflexió que una educació que permeti donar resposta als reptes globals va més enllà dels continguts, perquè implica igualment l’ús d’una pedagogia alineada amb aquest enfocament:

"... és una educació integral i transformadora que aborda els continguts i els resultats de l'aprenentatge, la pedagogia i l'entorn d'aprenentatge. Per tant, no només integra continguts com el canvi climàtic, la pobresa i el consum sostenible en el pla d'estudis; també crea entorns d'ensenyament i aprenentatge interactius i centrats en l'aprenentatge. El que requereix és un canvi de l'ensenyament a l'aprenentatge. Es demana una pedagogia transformadora orientada a l'acció que afavoreixi l'aprenentatge autodirigit, la participació i la col·laboració, l'orientació a problemes, la interdisciplinarietat i la transdisciplinarietat i la vinculació de l'aprenentatge formal i informal. Només aquests enfocaments pedagògics fan possible el desenvolupament de les competències clau necessàries per promoure el desenvolupament sostenible."

És a dir, l’aprenentatge dirigit a desenvolupar competències per a la vida, que té repercussió en la societat, ha d’emprar una pedagogia que estigui en sintonia amb aquest objectiu.

Aquí considerem aspectes clau de la gestió de l’aprenentatge que en el seu conjunt representen les variables de la pràctica educativa i la seva alineació amb els 7 principis.

En aquest apartat abordarem 7 aspectes clau de la gestió de l’aprenentatge.

_____________

[2] Cf Currículum d'educació infantil, Currículum d'educació primària i Currículum d'educació secundària de la Conselleria d'Educació.