Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 14

La valoració de les evidències


L'avaluació és un cicle que millora tant els processos d'ensenyament i aprenentatge, com totes les accions que promouen i generen aprenentatge dins i més enllà de l’escola. Cal recollir aquestes informacions, analitzar-les i utilitzar-les correctament. L’observació contínua i metòdica de l’activitat dels infants i joves ajuda a modular i regular els seus processos d'aprenentatge amb finalitats específiques de millora, i fomenta la seva metacognició i la seva autonomia.

El docent, per la seva banda, ha d'utilitzar l'evidència sobre l'aprenentatge per guiar els aprenents cap a la millora, així com per avaluar i regular la seva pròpia pràctica. Més enllà del binomi docent-aprenent, la informació obtinguda sobre l'aprenentatge ha d'informar totes les accions que es duen a terme al centre educatiu.

L'avaluació inclou la utilització de nombrosos i variats instruments i mesures que permetin una recollida sistemàtica d'evidències. Aquest procés implica un fort enfocament de millora i una cultura organitzacional autoavaluativa en què tots els elements que conformen l'entorn d'aprenentatge siguin constantment qüestionats, avaluats i redissenyats. És important que l'evidència sobre l'aprenentatge sigui coneguda pels diferents agents de la comunitat educativa, ja que aquesta visibilitat fomenta una implicació conjunta i compromesa en la millora de l'aprenentatge.


------------------------

Recursos

RECURSOS SERVEI ORDENACIÓ EDUCATIVA CAIB

AVALUAR PER APRENDRE (2010) Neus Sanmartí (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). 

AVALUAR ÉS APRENDRE (2020) Neus Sanmartí (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).