Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 14

La valoració de les evidències

L'avaluació és un cicle que millora tant els processos d'ensenyament i aprenentatge, com totes les accions que promouen i generen aprenentatge dins i més enllà de l’escola. Cal recollir aquestes informacions, analitzar-les i utilitzar-les correctament. L’observació contínua i metòdica de l’activitat dels infants i joves ajuda a modular i regular els seus processos d'aprenentatge amb finalitats específiques de millora , i fomenta la seva metacognició i la seva autonomia.

El docent, per la seva banda, ha d'utilitzar l'evidència sobre l'aprenentatge per guiar els aprenents cap a la millora, així com per avaluar i regular la seva pròpia pràctica. Més enllà del binomi docent-aprenent, la informació obtinguda sobre l'aprenentatge ha d'informar totes les accions que es duen a terme al centre educatiu.

L'avaluació inclou la utilització de nombrosos i variats instruments i mesures que permetin una recollida sistemàtica d'evidències. Aquest procés implica un fort enfocament de millora i una cultura organitzacional autoavaluativa en què tots els elements que conformen l'entorn d'aprenentatge siguin constantment qüestionats, avaluats i redissenyats. És important que l'evidència sobre l'aprenentatge sigui coneguda pels diferents actors de la comunitat educativa, ja que aquesta visibilitat fomenta una implicació conjunta i compromesa en la millora de l'aprenentatge.