Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 13

La recollida d’evidències

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 13.1 Qui participa en els processos d’avaluació al centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos/oportunitats establerts al centre per incorporar les famílies en l’avaluació (recollir la seva veu als informes, recollir la seva valoració de les activitats compartides, avaluar la implicació/interès demostrat a casa per un tema que es treballa a l’escola).

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Ús d’instruments d’autoavaluació.

  - Ús d’instruments de coavaluació i espais de reflexió compartida.

  - Infants i joves del centre capaços de fer servir eines d’autoavaluació i coavaluació.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 13.2 Quan es fan les avaluacions al centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Continuïtat de les activitats d’observació i reflexió al llarg del curs per garantir una avaluació formativa, que aporta informació a l’alumne sobre el punt del procés on es troba i com ha de continuar avançant en el seu procés d’aprenentatge.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Planificació dels reptes d’aprenentatge incorporant punts de control de valoració contínua, que permeten a l’alumne refer processos, si és necessari, i continuar avançant.

  - Planificació de les activitats d’aprenentatge incorporant espais de valoració i reflexió, per compartir amb les famílies el moment del procés d’aprenentatge dels seus fills/es i establir compromisos conjunts.

  - Planificació de les activitats d’aprenentatge incorporant, des del seu disseny, moments de revisió i valoració del procés, i modifica, si escau, les activitats plantejades per garantir l’aprenentatge de l’alumnat.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 13.3 Com són els instruments d’avaluació emprats al centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Disseny i aplicació de diversos i variats instruments d’avaluació que ens permetin avaluar de manera polièdrica l’avenç en el procés d’aprenentatge de tot l’alumnat.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Ús d’una varietat d’instruments d’avaluació a cada etapa educativa (exemples: entrevistes individuals i/o grupals, produccions finals tenint present el procés, conferències, presentacions dels aprenentatges a companys, famílies o membres de la comunitat educativa, enquestes, informes finals després de viure experiències, quaderns de treball cooperatiu -compromisos grupals-, portafolis, carpetes d’aprenentatge, rúbriques, diaris d’aprenentatge, autoavaluacions, proves competencials).

  - Ús de l’observació per a l’avaluació.

  - Ús regular i sistemàtic de la reflexió conjunta per garantir el retorn a l’alumne de la informació, per continuar avançant en el seu procés d’aprenentatge, i per concretar el suport per seguir avançant.

  - Incorporació d’instruments de valoració de l’alumnat sobre el procés d’aprenentatge per garantir el punt de vista de l’alumne i que el seu retorn ajudi a millorar la tasca dels educadors/res.

  RESULTATS OBSERVATS