Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 2

Orientació a desenvolupar competències per a ser


Les competències per a ser concreten en la pràctica educativa un dels pilars d’aprenentatge proposats per la UNESCO:

Aprendre a ser per contribuir al desenvolupament de la pròpia personalitat i que s'estigui en condicions d'obrar amb creixent autonomia, capacitat de judici i responsabilitat personal. Amb aquesta finalitat, no s’ha de menystenir en l'educació cap de les possibilitats de cada individu: memòria, raonament, sentit estètic, capacitats físiques, aptitud per comunicar. L'anterior requereix, d'igual manera, un enfortiment dels principis i valors ètics de la persona.

Pel que fa a les competències bàsiques definides en el marc normatiu vigent a les Illes Balears, es recullen explícitament competències per a ser, sobretot la competència "Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor", les "Competències socials i cíviques" i la competència "Aprendre a aprendre", per exemple.


------------------------

Recursos:

DECLARACIÓ D’INCHEON (2016) Declaració d’Incheon i Marc d’Acció per a la implementació de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4.

UNESCO (1986) Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Informe Delors.

UNESCO (2015) Repensar l’Educació: vers un bé comú global?

UNESCO (2021) Reimaginem junts els nostre futur: un nou contracte social per a l’educació. Resum executiu.

UNESCO (2021) Reimaginem junts els nostre futur: un nou contracte social per a l’educació (text complet).