Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris

Criteri 17

Lideratge i organització formativa

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 17.1 Com es construeix i comparteix la visió del centre educatiu amb la comunitat educativa?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  17.1.a. Equips de feina que faciliten la participació en el procés d’elaboració de la visió de centre i del PEC amb tota la comunitat educativa.                                          

  17.1.b. Espais de trobada (assemblees d’infants i joves, reunions, tallers de col·laboració, entorns digitals, presentacions a associacions de famílies, trobades amb entitats col·laboradores, etc.) establerts al centre educatiu per crear la visió del centre i el PEC amb tota la comunitat educativa.

  17.1.c. Recursos utilitzats per compartir amb tota la comunitat educativa les experiències vinculades a la creació de la visió de centre (infografies, presentacions, dossiers, etc.).                                                                                                

  17.1.d. Documents institucionals formals (PEC, PGA, Memòria…) i no formals (Quadern de bitàcola, portfolis de centres, entorns digitals,...) que recullen el consens en la creació de la visió del centre i del PEC.

  17.1.e. Percentatge de participació en equips de feina d’elaboració de la visió de centre i del PEC: docents, famílies, infants i joves.

  17.1.f. Percentatge de participació en els espais de trobada (assemblees d’infants i joves, reunions, entorns digitals, presentacions a associacions famílies, etc.): docents, famílies, infants i joves.

 • 17.2 Qui són els actors que tenen lideratge al centre i com l’exerceixen?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  17.2.a. Càrrecs de coordinació propis del ROC.

  17.2.b. Composició de l’Equip Impulsor.- Composició d’equips de treball definits pel claustre. convivència, tecnologia, mediambiental, etc.                                            

  17.2.c. Coordinació de cicle pel que fa a la gestió quotidiana.

  17.2.d. Formació docent específica en: 

  • Qualitats personals (constància, flexibilitat, integritat, fiabilitat…).
  • Destreses interpersonals (empatia, escolta activa, assertivitat…).
  • Capacitat de lideratge (motivació, facilitació, control de qualitat, delegació...).
  • Destreses de gestió (planificació de projectes, negociació...).
  • Formacions específiques orientades a la consecució dels objectius compartits de centre. 

  17.2.e. Percentatge de participació en comissions mixtes (equip directiu, docents, famílies, alumnat).

  17.2.f. Percentatge de participació dels infants i joves en l’avaluació del funcionament del centre.

  17.2.g. Quantitat de representants de famílies delegades d’aula coordinats amb un responsable de l’equip impulsor.                                                                             

  17.2.h. Aprenentatges adquirits a través de la formació que tenen un impacte directe en algun dels quatre eixos del marc educatiu de referència. 

 • 17.3 Quins són i com es fan servir els instruments per a la generació, recollida i utilització d’evidències sobre el funcionament del centre?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  17.3.a. Processos establerts a l’escola per al contrast de dades o evidències de supervisió realitzada per agents externs (inspecció, formadors, etc).

  17.3.b. Instruments emprats per recollir evidències sobre el funcionament del centre des de la perspectiva interna (infants i joves, les famílies, el claustre, etc.): observacions i feedback entre iguals, autoavaluacions, coavaluacions, enquestes de satisfacció, espiral d’indagació, etc.

  17.3.c. Periodicitat de la recollida i anàlisi de les evidències sobre el funcionament del centre.

 • 17.4 Com es fan servir les evidències sobre el funcionament del centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  17.4.a. Processos/documents/esdeveniments emprats al centre per compartir els resultats d’aquestes avaluacions amb la comunitat educativa.                                       

  17.4.b. Processos establerts al centre per incorporar els resultats d’aquestes avaluacions en la planificació.                                                                                                

  17.4.c. Processos d’avaluació de l’escola que comporten canvis o serveixen per prendre decisions sobre manteniment, millora, canvi d’orientació o extinció de les activitats de centre.

  17.4.d. Decisions adoptades, enfocades a la visió compartida de centre, que deriven de l’anàlisi de les evidències sobre el funcionament del centre.

  Decisions adoptades, enfocades a la visió compartida de centre, que deriven de l’anàlisi de les evidències sobre el funcionament del centre.