Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 6

Les relacions interactives

Les relacions entre els docents i els infants i joves a l’escola, i les relacions entre els infants i joves, són molt importants per establir un entorn d’aprenentatge positiu i efectiu. Aquests vincles afectius es concreten en les comunicacions entre docents i infants, que són claus per desenvolupar un aprenentatge rellevant i gratificant. És clau que aquestes relacions reflecteixin els 7 principis de l'aprenentatge proposats per l'OCDE (2010) d’acord amb l’evidència internacional sobre la naturalesa de l'aprenentatge:

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge i cal estimular la seva implicació i participació activa, ajudant que comprenguin la seva pròpia activitat en tant que persones que aprenen.
  2. El procés d’aprenentatge és de naturalesa social, raó per la qual cal fomentar l’aprenentatge col·laboratiu.
  3. Les emocions i la motivació són part integral de l’aprenentatge, raó per la qual cal generar sintonia amb les motivacions de l’alumnat i donar importància a les seves emocions.
  4. S’han de tenir en compte les diferències individuals de l’alumnat i també els coneixements previs de cada persona.
  5. L’esforç i l’afany d’autosuperació de l’alumnat és clau per a l’aprenentatge, però sense una sobrecàrrega o pressió excessiva, ni a través de l’avorriment o la por.
  6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, sobretot si es desenvolupa a partir d’expectatives clares, estratègies coherents i amb un fort èmfasi en la retroalimentació formativa.
  7. L’aprenentatge es basa en la construcció de connexions horitzontals entre àrees de coneixement i activitats, que s’han de promoure tant dins l’escola com en connexió amb la resta de la comunitat educativa i de la societat.