Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 9

L’organització dels continguts

L’organització dels continguts competencials fa referència a la lògica que s’empra per estructurar els recursos d’aprenentatge. Per exemple, en matèries o disciplines, o a través de models interdisciplinaris que interaccionen dues o més disciplines. És clau que aquesta organització tingui present els 7 principis de l'aprenentatge:

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge i cal estimular la seva implicació i participació activa, ajudant que comprenguin la seva pròpia activitat en tant que persones que aprenen.
  2. El procés d’aprenentatge és de naturalesa social, raó per la qual cal fomentar l’aprenentatge col·laboratiu.
  3. Les emocions i la motivació són part integral de l’aprenentatge, raó per la qual cal generar sintonia amb les motivacions de l’alumnat i donar importància a les seves emocions.
  4. S’han de tenir en compte les diferències individuals de l’alumnat i també els coneixements previs de cada persona.
  5. L’esforç i l’afany d’autosuperació de l’alumnat és clau per a l’aprenentatge, però sense una sobrecàrrega o pressió excessiva, ni a través de l’avorriment o la por.
  6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, sobretot si es desenvolupa a partir d’expectatives clares, estratègies coherents i amb un fort èmfasi en la retroalimentació formativa.
  7. L’aprenentatge es basa en la construcció de connexions horitzontals entre àrees de coneixement i activitats, que s’han de promoure tant dins l’escola com en connexió amb la resta de la comunitat educativa i de la societat.